Quyết định đình chỉ thi công xây dựng, cán bộ cấp xã có thẩm quyền?

 

CÂU HỎI: 

Cho tôi hỏi về việc cán bộ quản lý xây dựng cấp xã có được quyền ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị hay không?


Thi công xây dựng


TRẢ LỜI:

Cán bộ quản lý xây dựng cấp xã không có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. (Theo Điều 16 của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP)
Theo Điều 16 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định: thẩm quyền của Thanh tra viên và cán bộ QLXD cấp xã trong xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị như sau:
- Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu chủ đầu tư công trình phải  tự phá dỡ công trình vi phạm;
- Kiến nghị Chủ tịch UBNN cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét